خالهاي سرطاني


آيا همه خالها سرطاني هستند و تشخيص اين خالها بر چه مبنايي ميباشد؟

خالها يک تجـمع بيش از حـد سـلولهای رنگـدانه ساز هسـتند و بطـور طبيعی در روی پوست افراد ديده ميشوند. ولی تعداد اندکی از اين خالها ميتوانند بدخيم شوند.
تشــخـيص اين خالهای مسـتعد به بدخـيمی خـيلی راحـت ميباشـد. هـر خالی که تغيير پيدا کـند می تواند مستعد بدخيمی داشته باشد. البته نه به اين معنا که حتما بدخيم ميشود. يعـنی خالهايی که تغيير پيدا ميکنند؛ درصدی از آنها دچار بدخيمی ميشوند.

تغييرات بصورت: بزرگ شدن سريع خال - افزايش رنگ خال (تيره تر شدن ) هـر نـوع تغيير در رنگ خال بصورت نا متقارن - رشد قسمتی از خال و نا متقارن شدن از نظر شکل خال - تغيير در حاشيه خال از نظر رنگ يا شکل - زخمی شدن خال و ايجاد خونريزی - و تمام خالهايی که در معرض آسيب هستند ( خال در سر و آسيب مکرر توسط شانه کردن و يا خال در صورت مردانی که با تيغ اصلاح ميکنند و غيره.... )
اين گونه خالها نياز به برداشتن دارند و حتما بايد
مورد آزمايش قرار گيرند.