لك صورت يا ملاسما


لک صـورت يا ملاسـما يک عـارضه پوستی شـايع  بخصوص در دختران و خانمهای  جوان ميباشد اين عارضه  بصورت لکه های  قهـوه ای تا خـاکستری تيره بر روی گونه ها ؛ پيشانی و چانه ديده ميشود. شـايعـترين  سنين بروز آن 20 تا 30  سالگی است و در خانمها بيشتر از آقـايان ميباشد.
عـلت های زيادی در ايجـاد آن نقـش دارند ولي ثابت ترين علـت را اشعـه ماورابنفش خورشيد ميدانند . يعنی هميشه اين علت باضافه علل ديگر را در ايجاد لک سهيم ميدانند.
علل ديگر:
۱) مصرف  دارو بويژه داروهای  هورمونی  و بخصوص  داروهای  پيشگيری از حاملگی  ( بصورت  قرص ؛ تزريقي  ويا  کاشتني ).... داروهای ديگر نيز در بروز آن نقش دارند ، از جمله داروهای اعصاب.
۲) تغييـرات هورموني در بـدن از جـمله کـيستهاي متعـدد تخمــدان ( pco ) و يا بيماری غــده فوق کليوی.
با پيشگيری از تابش اشعه خورشيد بطور مستقيم بر روی صورت از ايجاد لک تا حد زيادی ميتوان  جـلوگـيري  کرد. مصرف  کرمهای  ضد آفتاب  بطور منظم با عيار بالاتر از 20 به فواصل هر ۳ ساعت  و همچـنين  اجـتناب ار تابش  نور خـورشـيد بطـور مسـتقـيم  بر روی صورت در افراد مستعـد از ايجـاد لک ميتوان  پيشگيري  نمود.  برای از بين  بردن  لک با تجويز پزشک  متخصص از کرمهای حــاوی هـيدروکـينون با در صد های  گـوناگـون ( نبايد بيشتر از6 تا 7 درصد باشد )  ميتوان اسـتفاده نمود.
روشـهای  ديگـر در درمان  لک  صورت : لايه برداری ( peeling ) ؛ سايش پوست  بوسيله ميکانيکـي  ( dermabresion & salabresion )   و لـيزر ميباشـد کـه بسـته به پوسـت افـراد انتخـاب ميشود .  افـراد با رنگ چـشــم روشـن  و مـوهـای روشــن مـقـــدار رنگـدانـه پـوسـتی کـمتری  نسـبت به پوسـتهای  تيره دارند و به همين دليل نور آفتاب بيشتر در پوست اين افراد نفوذ دارد و چون يکی از اثرات نور آفتاب ايجاد لک صورت و همچنين كــک و مک ميباشـد برای پيشگيری و درمان اين افراد نياز مبرم به ضد آفتاب دارند.

يکی از درمانهاي لک صـورت همچـنان که قـبلاُ نيز گفته شد استفاده از پيـلينگ ميباشد. ولي اين روش مناسب همه افراد نمي باشد . چـون افراد با رنگ پوست تيره اصلاْ مناسـب پيلينگ نميباشند.  چــون يکی از عـوارض پيلـينگ خـود لک ميباشـد و شانـس ايجـاد لک در افراد با پوست تيره خيلی بالا است .
 درمان ديگر لک صورت ليزر درماني ميباشد .
 هيچکدام از روشهاي درمانی لک صورت دائمي نيست و در يک جلسه نيز انجام نميگيرد و نياز به تجـديد درمان دارد و ادامه درمان دارد ، زيرا استـعداد افراد براي ايجاد لک که با اين روشــهاي درمانــی برطرف نميگردد . مصرف ضد آفتاب در افراد مستعد يک نياز حياتي در درمان و پيشگيری از لک ميباشد .