پيوند مو بطريقه ميکروفوليکولار


یکی از معضلات ريزش مو در جلو سر يا طاسی اين است که بيمار بايد تا مدت طولانی دارو مصرف کند که خسته کننده و گاهی غير ممکن ميباشد . با وجود داروهای متنوع در اين خصوص هنوز داروی مطمئنی وجود ندارد که بتوان به آن بطور کامل اعتماد کرد . در ضمن مصرف اين داروها در دراز مدت ميتواند عوارض خاص خود را داشته باشد. برای اينکه فرد از مصرف اين داروها آسوده خاطر شود روشی ابداع گرديده که بوسيله آن بتوان موهای جلو سر - که تا حد زيادی در قيافه فرد تاثير دارد و حتی در زيبائی و درستی سن فرد اثر ميگذارد - را به فرد باز گرداند. روش پيوند مو در ساليان دراز پيشرفت کرده که موهای پيوندی با موی طبيعی فرقی نداشته باشد و آخرين روش پيوند مو همان ميکرو فوليکولار است که علاوه بر زيبائی از نظر رشد هم با موی طبيعی فرفی ندارد و عمل به اين صورت است که موهای پشت سر را بوسيله عمل جراحی برميداريم و اين قسمت برداشته شده هم دارای مو و هم پوست است. بوسيله تيغ جراحی اين قسمت را تکه تکه ميکنيم تا اين که موها از هم جدا شده و بصورت منفرد در ميايند. اين موهای منفرد که در ريشه دارای کمی پوست نيز است را بوسيله وسايل خاصی و زاويه مشخص در جلو سر پيوند ميزنيم. يک زمان در حدود ۳ ماه نياز است که اين موهای پيوندی رشد کنند و بصورت طبيعی در بيايند. قسمت پشت سر که پوست و مو را برداسته ايم را طوری به هم نزديک و بخيه ميکنيم که اثر از آن ديده نشود.این عمل بصورت سرپائی است و نیاز به بیهوشی ندارد و با بی حسی موضعی عمل انجام میگیرد. در مواردی که ريزش مو شديد بوده و تا پشت سر ادامه داشته از اين عمل استفاده نميشود چون موئی برای بيمار باقی نمانده. در این موارد میتوان از روشهای دیگری استفاده نمود.

در ضمن افرادی که موهای پراکنده در جلو سر دارند ميتوان در بين اين موها  موی پيوندی بکار برد و نتيجه رضايتبخش ميباشد.