خطوط  پوستي


استريا يا خطوط پوستي : ايجاد خطوط تقريبا" فرو رفـته پوستي که بيشـتر در نواحي تحـت کشــش بوجـود مي آيـد. اين عـارضه بسيار شـايع ميباشد و بيشـتر در زنان در سنين جـوانـي و در حاملگي ديده ميشود. بآ شـروع بلوغ جنسـي در بدن تحت تاثير افزايش هورمونهاي جنسي تغـييراتي بوجـود مي آيد. اين تغـييرات در پسرها شـامل: رشـد مـو در صـورت، زير بغـل و ناحيه عانه و بم شدن صدا و نيز بزرگ شدن آلت تناسلي ميباشد. و در دخـترها شـامل: بزرگ شدن ســينه ها و شـروع عـادت ماهـيانه و هـمچنين بزرگ شـدن باسـن ميباشـد. عـلاوه بر اين تغــييرات، تغــييرات ديگـري نيـز بـوقـوع مـيپـوند کـه از اين گـروه ميـتوان به ايجـاد خطـوط پوستي اشاره کرد. با شروع بلــوغ جــثه افراد بطـور سريع رشد ميکند و اين رشد در دخترها بارزتر ميباشـد چـون رشــد سـريـع ميباشـد پوسـت توانائـي وفـق دادن خـود با اين تغيير جــثـه نميباشـد و در نتـيجه، بعلت شکسـتگي در فيبرهاي الاسـتين که مسـئول کشـش پوسـت ميباشند،  پوست در نواحـي تحت کشش دچار خطوطهايي ميشود و معمولا" به رنگ نقره اي در مي آيد.
اين خطوط در پسـرها بيشتر در نواحي ران و بالاي باسن و در دخـترها در نواحـي ران باسـن و سينه ها ميباشد. البته در جاههاي ديگري نيز ميتواند ديده شود از جمله بازوها.

در ابتدا اين خطـوط برجسـته و تحـريک پذير ميباشند و به مرور زمان صـاف شده و رنگ آن از قرمز به ارغواني و در نهايت سفيد يا نقره اي ميشوند.

چه افرادي شانس بيشتری در ايجاد خطوط پوستي دارند؟
افراد با استعداد چاقي.
افراد با رشد جسمي سريع بويژه در بلوغ.

افراد با بيماري غدد درون ريز مانند: سندرم کوشينگ ( پر کاري غده فوق کليوي ).

افرادي که به دلايلي از داروهای خوراکی یا تزریقی و يا کرمهاي کورتون بمدت طولاني مصرف ميکنند.

و در نهايت خانمهاي حامله که بيشتر اين خطـوط در روي شکم، رانها، باسن و سينه ها ديده ميشود.
بعد از بــلوغ و پايان حاملگي ممکن است اين خطوط کم واضح تر شوند ولي از بين نمي روند و تا آخر عمرباقي ميمانند.
براي پيشگـيري از اين عـارضه ميتوان از آماده کردن پوست براي افزايش وسعت آن با چرب کردن و مـاساژ دادن مکرر سـود جست .البته در مواردي ميـتوان از ويتـامـين اي  و کرمهاي موضـعي آمـونيـوم لاکـتات با در صـد هاي متـفاوت و تره تينوئن برای پيشـگيري اسـتفاده کرد که بايد تحـت نظـر پزشـک تجـويز شود و نياز به پيگـيري و مراقبـت پزشـک مربوطـه دارد. در ضمن چون هر نوع دارو در دوران حاملگي ميتـواند اثر سـو ء بر روي جنيـن داشـته باشـد بايـد حتـما" تحـت نظر يک پزشک متخصص پوست و يک پزشک متخصص زنان و زايمان اين داروها تجويز شود. درمان این خطوط نیز گسترده میباشد و میتوان از داروهای موضعی گرفته تا خوراکی و میکرودرم ابرشن و لیزر استفاده نمود.