مراقبت از  پوست


گوناگونی و تنوع در انواع پوست به علت نژاد ( مانند: سياه - سفيد و زرد  ) ؛ به علت ارثی و محيطی ( خشک - چرب - معمولی و مخلوط ) نياز به مراقبتهای گوناگون بسته به نوع پوست دارد.

توضيحی در رابطه با انواع پوست
پوستها بسته به ترشحات طبيعی و مرطوب کنندگی خود به 
چهار دسته تقسيم ميشوند:
 پوســت چــرب: اين نوع پوست در بين نوجـوانان و جــوانان شـايع ميباشد . در اين نوع پوست ترشحات غــدد چــربی زياد ميباشد . افزايش ترشحات غـدد چربی به ارث و فعاليت هورمونهای جنسی مربوط ميشود.

پوســـت خشــک: در افراد با سنين بالاتر اين نوع پوست شايع ميباشد. به دليل کاهش ترشحات چربی و عدم فعاليت مرطوب کننده طبيعی پوست اين حالت از پوست ديده ميشود. در بیماران دیابتی - کلیوی - قلبی که از داروهای ادرار آور استفاده میکنند - این نوع پوست شایع است.

پوسـت طبيعی و نرمال: ترشحات چربی و فعاليت مرطوب کننده پوست در حد طبيعی ميباشد.

پوســت مخلوط: ترشحات چربی و مرطوب کنندگی در ناحيه ای از پوست با ناحيه ديگر فرق ميکند  مثلا": در روی گونه خشک و در کنار بينی چرب ميباشد.

بسته به نوع پوست بهترين مراقبتهای روزانه شامل:

انتخاب محصولات آرايشی و بهداشتی با در نظر گرفتن نوع پوست. 

پاک کردن صورت از آلــودگــيهای محـيطی و ترشحـات پوســتی ( عرق - چربی ) وپوسـته ريزی طبيعی پوست.

استفاده از مرطوب کننده جهت اصلاح و کمک به مرطوب کننده طبيعی پوست .

محــافظت پوســت از نور خــورشيد جهــت حـذف رسيدن اشعه ماورا بنفش به پوست توسط ضدآفتاب ( در قسمت

ضدآفتاب توضيح داده شده ).

درمان هر نوع ناراحتی و ضايعات پوستی .